Roznaamah/Daily Khabrain – Lahore Sunday 14th Sept 2014- Allamah Kaukab Noorani Okarvi